Hey, leuk dat je meedoet!

Schrijf je hier in voor Mindful Experience Drenthe editie 3 op 22 september 2024:

   Voornaam*:
   Achternaam*:
   E-mail*:
   (Mobiele) nummer*:

   Ik wil het volgende boeken:

   Bijzonderheden en voorkeuren (dieetwensen, allergieën, relevante beperkingen):

   Wil je een factuur op je bedrijfsnaam? Vul dan hier je bedrijfsnaam, adres en BTW nummer in


   *Ik ben op de hoogte van, begrijp de en ga akkoord met onderstaande vrijwaringsverklaring en alle voorwaarden van Mindful Experience.   VRIJWARINGSVERKLARING MINDFUL EXPERIENCE RETREAT

   AANSPRAKELIJKHEID

   Door het versturen van de aanmelding voor deelname aan Mindful Experience stel ik Bernadet Hemmen en Kim Voets vrij van alle aansprakelijkheid en/of claims die tegen hen zouden kunnen worden gemaakt met betrekking tot mijn mentale en/of fysieke welzijn tijdens de dag-retreat Mindful Experience zoals dat is beschreven en overeengekomen (nu en in de toekomst).

   REIKWIJDTE VAN DE INHOUD

   Ik begrijp dat Bernadet Hemmen en/of Kim Voets geen bevoegd arts, fysiotherapeut, psycholoog of psychotherapeut zijn en dat mindfulness en yoga niet gezien kunnen worden als vervanging voor advies en/of andere diensten van een psychiater, psycholoog, psychotherapeut, fysiotherapeut of arts.

   GARANTIE
   Ik begrijp dat, hoewel Mindful wandelen, outdoor coaching en yoga een enorm hoog succespercentage hebben, Bernadet en Kim Voets geen garantie kunnen geven met betrekking tot de resultaten, aangezien mijn eigen persoonlijke succes afhangt van een groot aantal factoren waar zij geen controle over hebben. Hierbij zijn mijn bereidheid en de wens om de veranderingen in mijzelf te ontdekken en bewerkstelligen inbegrepen.

   VERDIEPINGSPROCES
   Ik geef Bernadet Hemmen volledige toestemming om, respectvol, mijn lichaam (armen, benen, rug, schouders, heupen, handen, voeten) aan te raken of mijn hoofd heen en weer te bewegen gedurende de yogasessies, om zodoende mijn houding te verbeteren.

   VERTROUWELIJK
   Ik stem ik ermee in dat Bernadet Hemmen en Kim Voets informatie kunnen doorgeven aan de daartoe aangewezen instanties als er is vastgesteld dat een kind of ouder persoon het risico loopt of momenteel wordt misbruikt; of als ik als deelnemer een direct gevaar voor mezelf of anderen ben.


   VOORWAARDEN DEELNAME ‘MINDFUL EXPERIENCE’ RETREATS

   BOEKINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN

   1. Door het versturen van je aanmelding voor Mindful Experience en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.
   2. De betaling dient uiterlijk binnen 7 dagen na aanmelding voor de retreat plaats te vinden en altijd voor aanvang van het retreat. Voor een dag- of weekend-retreat dient het totaalbedrag in één keer voldaan te worden. Bij niet tijdige betaling heeft Mindful Experience het recht de reservering te laten vervallen.
   3. Inschrijving is pas definitief na betaling van het volledige inschrijfgeld.
   4. Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma.
   5. Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van het gehele of een deel van het inschrijfgeld en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.
   6. Als deelnemers besluiten om zich terug te trekken (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten:
   7. Meer dan 48 uur voor aanvang van een dag- of weekend-retreat: terugbetaling van 50% van deelnamekosten.
   8. Binnen 48 uur voor aanvang van het programma: er worden geen deelnamekosten terugbetaald.
   9. Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte cursus of retreat bij te wonen, is in-de-plaats-stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang aan Mindful Experience zijn doorgegeven en deze vervangende deelnemer ook aangeeft akkoord te gaan met de vrijwaringsverklaring en voorwaarden van Mindful Experience.
   10. Mindful Experience heeft het recht om delen van de inhoud van de cursus of retreat te annuleren of aan te passen indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder ziekte van de docent/trainer of wanneer de veiligheid van deelnemers en docenten/trainers door bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden in het gedrang komt. Mindful Experience probeert bij uitval van een docent/trainer voor een professionele en kwalitatief vergelijkbare vervanger te zorgen. Deelnemers worden hier voor aanvang van het retreat per mail over ingelicht.
   11. In geval van volledige annulering van de cursus of retreat door Mindful experience heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
   12. Mindful Experience heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus of retreat.

   AANSPRAKELIJKHEID

   1. Mindful Experience zal zorgdragen voor een goed en ordentelijk verloop van de retreats.
   2. Deelname aan een cursus of retreat is geheel op eigen risico. Mindful Experience is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
   3. Klachten dienen schriftelijk (per e-mail) en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Mindful Experience. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.


   MEDISCHE DISCLAIMERS

   1. De yoga-activiteiten zoals wij die aanbieden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.
   2. Meldt voorafgaande aan de yogales altijd aan de docent/trainer als je een lichamelijke klacht hebt. Mogelijk kan de docent/trainer het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.
   3. Om aan de outdoor mindfulness sessies deel te kunnen nemen dien je langere tijd te kunnen lopen en stilstaan. Overleg bij twijfel voorafgaand aan de inschrijving met een gekwalificeerd arts en bespreek dit daarna met Mindful Experience
   4. Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.


   LEEFTIJD

   1. Minimum leeftijd voor deelname is 18 jaar. Indien de deelnemer jonger is, heeft Mindful Experience toestemming van de ouders schriftelijk nodig.


   HUISREGELS

   1. Onze locaties zijn rookvrij. Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn tijdens de cursus of retreat niet toegestaan.
   2. Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. Mindful Experience is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.
   3. Mindful Experience heeft zowel haar binnen- als buitenlocaties met zorg gekozen om deelnemers tijdens de cursus of retreat een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Laat eventueel afval niet in de natuur achter. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
   4. Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende de cursus of retreat uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Mindful Experience.
   5. Het plaatsen van beeldmateriaal (foto’s, video’s) gebeurt alleen met toestemming.
   6. Alle persoonlijke informatie die gedeeld wordt, is vertrouwelijk, en dient niet gedeeld te worden met anderen buiten de aanwezigen van de betreffende dag/dagen. 
   7. Gewelddadig gedrag (zowel verbaal als non-verbaal) wordt niet geaccepteerd.
   8. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Mindful Experience niet opvolgen, kunnen uit de cursus of retreat verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van cursusgelden.

   Neem bij vragen over onze vrijwaringsverklaring en/of voorwaarden contact met ons op per e-mal: Mindful Experience